Novi biološki biljezi starenja, Alzheimerove bolesti, vaskularne demencije i moždanih stanja povezanih s inzulinskom rezistencijom (Voditelj skupine: Goran Šimić)

Ova skupina predlaže nastavak dosadašnjih istraživanja kao i daljnje širenje dosadašnje suradnje koja je započela 2012. godine dobivanjem projekta Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) (Goran Šimić, voditelj: „Otkrivanje i praćenje bioloških biljega za ranu intervenciju u sporadičnoj Alzheimerovoj bolesti“–http://alzbiotrack.hiim.hr), a osnažena nedavnom dodjelom novog HRZZ projekta Goranu Šimiću. Ova interdisciplinarna skupina čini mrežu od osam istraživačkih grupa(četiri koje već surađuju na HIIM-u plus četiri nove partnerske grupe u predloženom Centru) kako slijedi: 1) četiri grupe s HIIM-a koje vode: Goran Šimić (neuroanatomija i neuropatologija), Dora Višnjić i Hrvoje Banfić (fiziologija i molekulska stanična biologija),te Svjetlana Kalanj-Bognar (neurokemija); 2)Melita Šalković-Petrišić (Medicinski fakultet, Zavod za farmakologiju; prva nova grupa); 3) Marija Heffer i Jasenka Wagner (neurokemija i stanična biologija–Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku; druga nova grupa); 4) Maja Jazvinšćak-Jembrek (molekulska biologija–Institut Ruđer Bošković; treća nova grupa); 4) Domagoj Đikić i NadaOršolić (biologija i animalna fiziologija– Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu; četvrta nova grupa). Skupina 2 će se usredotočiti na patogenetske mehanizme, biološke biljege, te razvitak novih dijagnostičkih i terapijskih pristupa neurodegeneraciji, napose u odnosu na Alzheimerovu bolest i vaskularnu demenciju. Istraživanje je podijeljeno u 4 radne skupine (RS): RS1 za proučavanje glikolipida i proteina (napose neuroplastina) u neurodegeneraciji; RS2 će nadalje karakterizirati eksperimentalni štakorski model Alzheimerove bolesti putem intracerebroventrikulskog davanja streptozotocina (STZ)te model moždanih stanja povezanih s inzulinskom rezistencijom; RS3 će analizirati mehanizme neurofibrilarne degeneracije i poremećaja prostorne orijentacije; te RS4 koja će zajedničkim naporima s RS3 pokušati bolje karakterizirati mehanizme neurodegeneracije in vitro i in vivo.